Laheda Sotsiaalkeskusesse elama asumine

 • Laheda Sotsiaalkeskusesse elama asudes võtke kaasa ID kaart, perearsti poolt koostatud raviskeem ja isiklikud esemed.
 • Kontakteeruge elukohajärgse KOV sotsiaaltöötajaga, kes hindab hooldusvajaduse ja aitab leida sobiva teenuse.
 • Elanik paigutatakse tuppa hooldekodu töötaja poolt vastavalt inimese tervislikule seisundile, eale ja võimalustele.
 • Meie elanikele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda juhataja kätte turvakappi hoiule paigutamiseks. Sotsiaalkeskus ei vastuta isiklike varade eest tubades.
 • Sotsiaalkeskusesse saab elama tulla järjekorra alusel, Põlva valla elanikele on koha saamise osas eelisõigus.

Laheda Sotsiaalkeskuse elanike õigused ja kohustused

Laheda Sotsiaalkeskuse elanikel on õigus:

 • Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.
 • Pöörduda kaebuse, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või juhataja poole. Kaebusi saab esitada kirjalikult, blanketid asuvad peasissekäigu juures hoidikus.
 • Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
 • Suhelda oma perekonnaga, sõpradega ja teiste hoolealustega.
 • Kasutada isiklikke esemeid, kaasa võib tuua televiisori raadio, mööblit sotsiaalkeskusesse elama tulles kaasa tuua ei või.
 • Lahkuda ajutiselt sotsiaalkeskusest juhtkonna teadmisel. Lahkumine puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees.

Kuna sotsiaalkeskus on koduks veel teistele inimestele, siis peab austama ka teiste elanike õigusi.

Iga sotsiaalkeskuse elanik:

 • Järgib sotsiaalkeskuse sisekorra eeskirju, täidab hooldustöötaja ja juhataja seaduslikke korraldusi.
 • Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda sotsiaalkeskuse ruumides ja territooriumil.
 • Hoiab ja kasutab säästlikult sotsiaalkeskuse vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, sotsiaalkeskusest väljaviimine või müümine on keelatud.
 • Hoidub tegudest, mis kahjustavad sotsiaalkeskuse mainet.

Laheda Sotsiaalkeskuses on keelatud:

 • Öörahu ajal siseneda teistesse tubadesse, rikkuda korda ja rahu.
 • Sotsiaalkeskuses ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
 • Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid.
 • Sotsiaalkeskusel on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
 • Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
 • Tuua ruumidesse ohtlike aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
 • Suitsetada siseruumides.
 • Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Sotsiaalkeskus ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
 • Viia ilma loata sotsiaalkeskuse vara ühest ruumist teise või majast välja.
 • Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
 • Omada koduloomi ja -linde.
 • Lahkuda sotsiaalkeskusest ette teatamata.

Sotsiaalkeskusest lahkumine

Sotsiaalkeskusest lahkumine toimub seadusliku esindaja avalduse ja/või ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel. Lahkumisel antakse sotsiaalkeskuse elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid. Lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud ette teatama kirjalikult vähemalt 14 päeva.

Vastutus

Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab sotsiaalkeskuse elanik isiklikult. Sotsiaalkeskuse personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma töö ajal. Kodukorra teadlikul rikkumisel sotsiaalkeskuse elaniku poolt rakendab personal või juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:

 • suuline märkus.
 • juhataja korraldusega noomitus
 • juhataja korraldusega noomitus koos elaniku ülalpidamislepinguga lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat.
 • pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks.
 • lepingu lõpetamine.

Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhtkond vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.